ลดขนาด เพิ่มขนาด
'ม.ธุรกิจบัณฑิตย์- 6 บริษัทเอกชน'
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 12 มี.ค. 2562 | หน้า 19 | PR Value THB 43,923.00
          สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่-เน้นทักษะด้านอารมณ์
          ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) และ DPU X แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 6 แห่ง จัดตั้ง ดีพี สคูล (DP School) เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เน้น การพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในด้านทักษะด้านอารมณ์(Soft Skills) ในด้านต่างๆ ที่จำป็นต่อการอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 และช่วงเวลาที่เทคโนโลยี 5 จี กำลังจะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกให้ล้ำไปอีก ทักษะด้านอารมณ์ดังกล่าวเป็นทักษะที่สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดี มีความกล้า สามารถใช้ภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในโลกดิจิตอล ทักษะเหล่านี้จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติอันสอดคล้องกับนโยบายชาติ ที่ต้องการบุคลากรซึ่งมีทักษะในด้านนี้ โดยทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทดแทนได้ โดยจะผลักดันให้การทำงานของคนในโลกแห่งอนาคตประสบความสำเร็จ ตัวอย่างของทักษะดังกล่าว ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการคิดเชิง กลยุทธ์และการสร้างทีมงาน
          สำหรับการจัดตั้งดีพี สคูล นี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมมือกับบริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด โดยอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตวิศวกรนาซ่าและที่ปรึกษาด้านการบริหารสมัยใหม่ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมเป็นประธานบอร์ดบริหาร ร่วมด้วย ดร.พณชิต กิติปัญญางาม นายกสมาคม ไทยเท็ค สตาร์ตอัพ โดยจะจัดหลักสูตรแบบมุ่งเน้นให้นักศึกษา ฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ
          ดร.พัทธนันท์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนอกเหนือจากทักษะด้านความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ ที่เราเรียกกันว่าฮาร์ด สกิลส์ นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังให้ความสำคัญและมุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการด้านอารมณ์ด้วย ไม่ใช่แค่เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเท่านั้น แต่มุ่งพัฒนา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งต่อตลาดแรงงาน ต่อองค์กร และของสังคมโลกด้วย ในการจะสร้างทักษะดังกล่าวนี้จำเป็นต้องอาศัยพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเครือข่าย แต่ยังร่วมสร้างโครงการความร่วมมือในการเรียนการสอนแบบ บูรณาการไปกับการทำงาน
          การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมไปถึงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทั้งทางด้านธุรกิจและวิชาการ ระหว่างองค์กรธุรกิจและภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.