ลดขนาด เพิ่มขนาด
มธบ.ปั้น 'นักบัญช 4.0' สู้เอไอคิด-วิเคราะห์ข้อมูลช่วยผู้บริหาร - (มีภาพ)
กรุงเทพธุรกิจ | 7 ก.พ. 2562 | หน้า 15 | PR Value THB 231,240.00
          ชุลีพร อร่ามเนตร
          qualitylife4444@gmail.com
          กรุงเทพธุรกิจ "นักบัญชี" หนึ่งในหลายอาชีพที่ถูกคาดการณ์ว่า "หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาทำงานแทน" ด้วยลักษณะการทำงานของนักบัญชีเป็นรูปแบบเดิมๆ คีย์ข้อมูลรายรับรายจ่าย คำนวณผ่านระบบโปรแกรม ส่งผลให้สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรหรือคณะบัญชีต้องปรับตัวขนานใหญ่ เพราะหากยังคงผลิตบัณฑิต นักบัญชีในรูปแบบเดิมๆ แม้ว่าอัตราความต้องการนักบัญชีสูง แต่ออกมาทำงานได้ไม่ต่างจากหุ่นยนต์ AI หลายบริษัทคงเลือกที่จะซื้อหุ่นยนต์ AI มากกว่าจะมาจ้างพนักงานบัญชี
          นักบัญชียุค 4.0 ผู้วิเคราะห์ข้อมูล
          ศิริเดช คำสุพรหมคณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (College of Innovative Business and Accountancy : CIBA) กล่าวว่า ตอนนี้เป็นโลกเทคโนโลยี ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล การทำธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังนั้น นักบัญชี ยุค 4.0 ต้องเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรม ซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กร สถาบันการศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นสร้างนักบัญชีที่มีกระบวนการทำงานด้านบัญชีทั้ง 3 ด้าน คือ 1.ต้องเป็นนักบัญชีที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ประกอบในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 2.นักบัญชีต้องมีทักษะศาสตร์ของ Data Analytics หรือศาสตร์ที่ช่วยให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยทำการตลาดได้ดีขึ้น รวมถึงศาสตร์ใหม่ๆ ที่เป็นการใช้ข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น และ 3.ต้องรู้จักการจัดทำรายงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมวิเคราะห์ Business Intelligence หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กบัญชีมีทักษะความรู้ความสามารถตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 และยุคดิจิทัล
          5 ทักษะที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
          ทักษะที่เหมาะสมกับเด็กบัญชี คือ 1.ต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 2.ทักษะการแก้ไขปัญหา 3.การคิดสร้างสรรค์ 4.การทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นและ 5.ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนจึงต้องใช้โปรเจคเบส เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง จากโจทย์ สถานการณ์ให้นักศึกษาช่วยกันคิด แก้ปัญหา รู้จักการแลกเปลี่ยน ทำงานเป็นทีม ใช้ได้ ทุกซอฟต์แวร์ของบัญชี รวมถึงฝึกงานในสถานประกอบการ เมื่อจบไปมีงานทำ ทันที เพราะรู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นเพื่อนคู่คิดเจ้าของผู้ประกอบการ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
          เพื่อนคู่คิดสถานประกอบการ
          ศิริเดช กล่าวอีกว่า วิชาชีพนักบัญชี มีความสำคัญอย่างมากในภาคธุรกิจ ซึ่ง AI ไม่สามารถแทนที่เราได้ เพราะคนคิดกับคอมพิวเตอร์คิดอาจแตกต่างกันไป มุมมองตลาดแรงงานต้องคิดเรื่องค่าครองชีพ รายได้ของกลุ่ม อาชีพบัญชีให้สูงขึ้น เพราะอนาคตไม่ใช่ผู้บันทึกรายงาน แต่ต้องผลิตรายงานเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
          นักบัญชีต้องเป็นเพื่อนคู่คิด ผู้บริหาร เพื่อนคู่คิดเจ้าของ และต้องมองว่าจะทำอย่างไรให้นักบัญชีที่มีลักษณะดังกล่าวอยู่กับเขาไปตลอดได้ แทนที่ไปอยู่ในวิชาชีพอื่น ซึ่งการผลิตนักบัญชี 4.0 ต้องเน้นดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานด้านบัญชี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มุมมองการทำงานของนักบัญชีต้องรู้ทั้งเนื้อหาวิชาหลักและต้องรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ
          คิดโปรเจค-เน้นคิดวิเคราะห์
          พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น บน IPAD เพื่อใช้ในการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจเทคโนโลยีและใช้ได้เป็น รู้จักการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น
          รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้บ่อย โดยสอนให้นักบัญชีรู้สาระสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ หรือชื่อบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับใช้วิชาชีพ และสอนภาษาอังกฤษเขียนโต้ตอบอีเมลได้ โต้ตอบทางธุรกิจได้ ขณะเดียวกันมีการปรับอาจารย์ให้เป็นผู้อำนวยการสอนไม่ใช่ผู้สอน คือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก
          ยกระดับเป็นมากกว่า 'นักบัญชี'
          ขณะนี้รัฐบาลเน้นธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจบริการ นักบัญชีต้องรู้ว่าภาษีในเรื่องบริการแตกต่างจากการซื้อมาขายอย่างไร ต้นทุนของธุรกิจดิจิทัลเหมือนหรือแตกต่างธุรกิจ แบบเดิม ต้องรู้ค่าใช้จ่ายหลักๆ ต้องรู้เรื่องการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องรู้เรื่องเหล่านี้ เพราะสมัยก่อนบริษัทใหญ่อาจมีนักบัญชีหลายคน แต่ตอนนี้ธุรกิจใหญ่ๆ อย่างธุรกิจดิจิทัลกลับไม่ได้ต้องการนักบัญชีหลายคน บริษัทหนึ่งต้องการนักบัญชีเพียงคนเดียว เด็กต้องเข้าใจว่าธุรกิจเปลี่ยน ต้นทุนเปลี่ยนแปลงไป ต้องเข้าใจมุมมองเหล่านี้
          "นักบัญชีต้องเป็นมากกว่านักบัญชี คือต้องมีกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง กล้าที่จะคิด กล้าที่ผิดพลาด และต้องมีความคิด นอกกรอบและที่สำคัญต้องรู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ" พัชรนันท์ กล่าว
          "การผลิตนักบัญชี 4.0  เน้นดิจิทัล ใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต"

          บรรยายใต้ภาพ
          ศิริเดช คำสุพรหมCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.