ลดขนาด เพิ่มขนาด
'มธบ.'แข่งตอบปัญหาทางบัญชี
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 8 ก.พ. 2562 | หน้า 19 | PR Value THB 43,527.00
          ชิงรางวัลพระราชทาน'สมเด็จพระเทพฯ'
          ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน จากข้อมูลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทระดับโลกด้านการจัดการบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงานสำรวจไว้เมื่อปี 2560 พบว่า งานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมาก ซึ่งตลาดมีความต้องการในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพและต้องทันต่อเทคโนโลยีด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดการแข่งขันบัญชีวิชาการขึ้น โดยเราพัฒนา App บน IPAD เพื่อใช้ในการแข่งขัน และมีการนำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการแข่งขัน
          นอกเหนือจากการเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้วนักศึกษาจะต้องเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ เพราะในอดีตจะเป็นการเรียนแบบท่องจำ รวมทั้งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทควบคู่ไปกับกระบวนการทางความคิดและอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะต้องมีนักบัญชีรุ่นใหม่ ที่สามารถวางแผน วิเคราะห์แผนงานได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง รวมทั้งทำให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ด้านดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ในการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านปัญญาของนักเรียนสายวิชาชีพ ในระดับอาชีวศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ
          "โครงการนี้ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ โดยทีมผู้สมัครมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีนี้ ระดับปวส.มีผู้สมัครถึง 51 ทีมจากเดิม 45 ทีม ส่วนระดับ ปวช.มีทีมสมัครเข้ามา 55 ทีม จากเดิม 44 ทีม ในส่วนของรางวัล นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแล้ว ทีมที่ชนะการแข่งขันในทุกระดับยังจะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกด้วย"
          สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาบัญชีระดับปวส. ทีมที่ชนะเลิศ คือวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้แก่ น.ส.เพ็ญนภา แก้วสังข์ ปวส.1, นายพีรชยากร จันทร์เชื้อ ปวส.2 และน.ส.พรพิมล พลโยธา ปวส.1 ส่วนทีมตอบปัญหาบัญชีระดับปวช. ทีมที่ชนะเลิศ คือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้แก่ น.ส.ดวงกมล พวงแสงเพ็ญ, น.ส.ปิยนุช ศิริลักษณ์ และน.ส.หทัยรัตน์ มลศิริ
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 8 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.