ลดขนาด เพิ่มขนาด
คอลัมน์ จิระพงค์ เต็มเปี่ยม: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวหน้า | 6 ก.ค. 2561 | หน้า 2 | PR Value THB 97,830.00
          jirapong2507@live.com

          รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 246 ระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง แต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
          ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการนั้น ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วย 1.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  2.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ  3.นายกมล กมลตระกูล อดีต ผอ.สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย 4.นายไพศาล สุวรรณรักษา อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง  กรมราชทัณฑ์ 5.นายประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
          6.นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และอดีตรองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 7.น.ส.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.นนทบุรีและผู้ไกล่เกลี่ย ศาลอุทธรณ์ภาค 7 8.นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 9.ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ธานี วรภัทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและ พัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 11.นางชลิตา ทาเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน 12.นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ 13.นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ อดีต ผอ.ฝ่ายกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 14.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
          15.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่อมวลชนอิสระ 16.นางวณี ปิ่นประทีป อดีต ผอ.สำนักงาน ปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 17.นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตประธานอนุกรรมการ สิทธิมนุษยชนด้านชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงาน ข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น 18.ศาสตราจารย์เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19.นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง 20.นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ 21.พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 22.รองศาสตราจารย์เรณู พุกบุญมี ผอ.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 23.นายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 24.นายบุญแทน ต้นสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ การพัฒนา และอดีตอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ
          25.นางเมธินี รัตรสาร รอง ผอ.กองเทคโลยี และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 26.นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์สภาองค์กรชุมชน 27.พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 28.นายธนารัชต์ สมคเณประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน 29.นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 30.นาย เสกสรรณ ประเสริฐ ประธานมูลนิธิเบาะแส 31.น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูต ไทยประจำเนเธอร์แลนด์ และอดีตอธิบดีกรม องค์การระหว่างประเทศ 32.นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 33.น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 34.นายพศวีร์ จิตวรพันธ์ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจ.นครปฐม 35.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 36.นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 37.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ อดีต ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย และ 38.นาย ศาสนพงษ์ เกษะวงศ์ อาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ทุกท่านล้วนมีความรู้ความสามารถ
          ขั้นตอนจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายต่อไป จากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อไป
          ท่านผู้อ่านในฐานะประชาชนก็สามารถ ร่วมตรวจสอบได้ เพราะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะต้องไปทำหน้าที่สำคัญ คือ ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไข การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญด้วยCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.