ลดขนาด เพิ่มขนาด
นร.เตรียมอุดมฯอันดับ1 คะแนนสูงสุด'TCAS4''คณะแพทย์'รั้งยอดฮิต
สยามรัฐ | 5 ก.ค. 2561 | หน้า 1 | PR Value THB 49,368.00
          "ทปอ."สรุปผล "TCAS 4" รอบแอดมิสชั่นส์พร้อมเปิด 9 อันดับ นักเรียนคะแนนสูงสุดรอบแอดมิสชั่นส์และ 5 อันดับคณะ/สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดปลื้มสาขาผลิตครูคว้า 3 อันดับรวดขณะที่"เด็กเตรียมพัฒน์ฯ"คว้าอันดับ 1 คะแนนสูงสุด
          เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission เพื่อสอบเข้าใน 3,303 คณะ/สาขาวิชา รวม62 สถาบัน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทปอ. ได้ทำการสรุปข้อมูลมีผู้สมัครรวมมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 52,535 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 44,476 คน โดยจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท.) มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1: 110 อันดับ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1: 92 อันดับ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1: 90 อันดับ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1: 67 และ อันดับ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน1 : 56
          ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ทปอ. ขอแสดงความยินดีขอชมเชยนักเรียนที่มีผลคะแนนโดดเด่น ได้คะแนนสูงสุด ผ่านระบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 ราย ได้แก่ อันดับที่1 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 91.29 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่2 นายวิศรุต กองสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน87.19 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 3 นางสาวชุติกาญจน์
          กวีวรญาณสกล โรงเรียนราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนคร ได้คะแนน 85.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 4 นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโต โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 85.63 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 5 นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีได้คะแนน 84.64 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
          อันดับที่ 6 นางสาวนิธินันท์ ลีธนะกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัง
          หวัดนครปฐม ได้คะแนน 84.22 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่7 นายโสภณ โพธิรัชต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน83.91 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 8 นางสาวปณิดาเพชรไพรินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น ได้คะแนน 82.80 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 9 นายชัชพล พงษ์เย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี ได้คะแนน82.48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวว่า การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission จะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 4 ก.ค.61 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปโดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ 12 ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.cupt.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลอาทิ www.campus-star.com www.dpu.ac.th www.eduzones.com www.unigang.com www.trueplookpanya.com www.utcc.ac.th ฯลฯ โดยหลังจากนี้สำหรับผู้ที่มีชื่อในการประกาศผลดังกล่าวจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจ ร่างกาย ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคมนี้ ตามที่สถาบันต่างๆ กำหนดโดยนักเรียน ต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
          ด้าน รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากรรองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่าทปอ.กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบTCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 35,765 คน โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้โดยตรง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่การเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS ทั้ง 4 รอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิศึกษารวมจำนวน 227,583 ราย อย่างไรก็ตาม ทปอ. มีเจตนาและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียมCopyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.