ลดขนาด เพิ่มขนาด
เปิดใจเด็กเก่งแอดมิชชั่นนิเทศจุฬาสุดฮิต3ปีติด
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 6 ก.ค. 2561 | หน้า 1 | PR Value THB 130,711.50
          ทปอ.ประกาศผลแอดมิชชั่น 61 น.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคว้าอันดับ 1 คะแนนสูงสุด เข้านิเทศฯ จุฬาฯ ประธานทปอ.เผยที่นั่งยังเหลือจำนวนมาก ม.รัฐ-เอกชนเปิดรับรอบ 5 อีก 3.5 หมื่นคน เตรียมแถลงแนวทางทีแคส ปี 62 ด้านเด็กเก่งโวยระบบทีแคสทำเครียด มีหลายรอบตารางเวลาสับสน ฝากทปอ.ปรับระยะเวลาแต่ละรอบให้สั้นลง เพราะที่เป็นอยู่นานมากจนเด็กกดดันและผู้ปกครองเครียด
          เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดม ศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่นกลาง ซึ่งรับสมัครวันที่ 12-16 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า การสมัครทีแคสรอบ 4 มีที่นั่งว่าง 119,484 ที่นั่ง มีผู้สมัครจำนวน 52,535 คน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 44,371 คน คิดเป็น 37.16% เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยยังมีที่นั่งเรียนเหลืออีกจำนวนมาก โดยนักเรียนที่ยังไม่มี ที่เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในรอบ 5 รอบรับตรงอิสระ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้อีก ซึ่งมี 35,765 ที่นั่ง ทั้งนี้ ในการรับสมัครเข้าเรียน ผ่านระบบทีแคสรอบ 1-4 มีผู้ผ่านการคัดเลือกรวม 227,583 คน
          นายสุชัชวีร์กล่าวต่อว่า สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1.คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกณฑ์การคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1 : 110 อันดับ 2.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 92 อันดับ 3.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 90 อันดับ 4.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 5 ปีมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 67 และอันดับ 5.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 56
          ประธานทปอ. กล่าวต่อด้วยว่า ส่วนนักเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแอดมิชชั่น จำนวน 9 ราย ดังนี้ อันดับที่ 1 น.ส.ชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนน 91.29 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.นายวิศรุต กองสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ ได้คะแนน 87.19 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 3.น.ส.ชุติกาญจน์ กวีวรญาณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ได้คะแนน 85.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาฯ 4.น.ส.ฐิตาภรณ์ ชูโต โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 85.63 คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ (มธ.)
          5.นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ได้คะแนน 84.64 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6.น.ส.นิธินันท์ ลีธนะกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ได้คะแนน 84.22 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 7.นายโสภณ โพธิรัชต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 83.91 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 8.น.ส.ปณิดา เพชรไพรินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น ได้คะแนน 82.80 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) และอันดับที่ 9 นาย ชัชพล พงษ์เย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้คะแนน 82.48 คณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาฯ
          "สำหรับปีนี้จะเห็นว่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้คะแนนสูงสุดในรอบการคัดเลือกแอดมิชชั่นกลาง โดยได้รับความนิยมได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมา 3 ปีแล้ว สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีนี้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 9 ของรอบแอดมิชชั่น เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการกำหนดคุณสมบัติความสามารถพิเศษเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น รับผู้มีความสามารถด้านบังคับหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรม และพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รับนักศึกษาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ทีแคสรอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมงาน, รอบที่ 2 รอบโควตา และรอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ก็เป็นการกระจายการรับนักศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้ว" นายสุชัชวีร์กล่าว
          ประธาน ทปอ.กล่าวอีกว่า ยอมรับว่าระบบ ทีแคสมีปัญหาจริง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนำมาใช้เป็นปีแรก อย่างไรก็ตาม จากปัญหาที่เกิดขึ้นทปอ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือกทีแคส ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 และคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศทีแคส ปีการศึกษา 2562 เพื่อหาข้อเท็จจริง ผลดี ผลกระทบ ปัญหา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนพัฒนาการทำงานในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ในวันที่ 6 ก.ค. เวลา 10.30 น. ที่สอท. จะมีการแถลงข่าวสรุปผลของคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 ว่าจะดำเนินการอย่างไร
          ด้าน นายประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการทปอ.กล่าวว่า นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ 10 ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ผ่านทางเว็บไซต์ของสอท. www.cupt.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล อาทิ มติชน https://www.matichon.co.th/ education www.campus-star.com www.counterservice.co.th/admissions www.dpu.ac.th www.eduzones.com www.unigang.com www.trueplookpanya.com www.utcc.ac.th ฯลฯ สำหรับผู้ที่มีชื่อในการประกาศผลดังกล่าว จะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายระหว่าง วันที่ 10-12 ก.ค.นี้ ตามที่สถาบันต่างๆ กำหนด โดยนักเรียนต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
          น.ส.ชญานิษฐ์ หรือน้องนีน่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คะแนนสูงสุดแอดมิชชั่น อันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เทคนิคการเรียนคือตั้งใจเรียนในห้อง เรียนให้ดีที่สุด เมื่อเรียนเสร็จก็จะทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเรียนพิเศษบ้างในบางวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นการเรียนเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ได้เรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตนสนใจเรียนด้านนิเทศฯ อยู่แล้ว เพราะอยากเป็นนักข่าว อย่างไรก็ตาม การรับสมัครทีแคสปีนี้ค่อนข้างวุ่นวาย มีหลาย รอบและตารางเวลาค่อนข้างสับสน ตนเองเลือกสอบรอบแอดมิชชั่นรอบเดียว ไม่เลือกสอบในรอบ 1-3 เพราะคิดว่าคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ/และวิชาชีพ หรือ PAT ของตนไม่สูงมากนัก หากเลือกสอบรอบ 1-3 อาจไม่ติดและทำให้เกิดความเครียด จึงคิด มาลุ้นในรอบแอดมิชชั่นรอบเดียว ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เสี่ยงเกินไป แต่คิดว่าคู่แข่งไม่มาก
          นายวิศรุต หรือน้องฟิล์ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว คะแนนแอดมิชชั่นอันดับ 2 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า ชอบศึกษาพฤติกรรมของคน อ่านหนังสืออย่างจริงจังก่อนสอบ 3 เดือน การติดอันดับ 2 ถือว่าเกินความคาดหมาย สำหรับระบบทีแคส ตนมีความเครียดพอสมควร เพราะจากที่ได้หารือกับรุ่นพี่ที่เรียน อยู่ในคณะดังกล่าว ก็คิดว่าคะแนนน่าจะอยู่ในระดับที่สามารถสอบติดในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันได้ แต่ปรากฏว่าสอบไม่ติดทั้งรอบ 3/1 และ 3/2 จึงมาเลือกคณะดังกล่าวอีกครั้ง ในรอบที่ 4 แอดมิชชั่น อยากฝากทปอ.ให้ปรับระยะเวลาในแต่ละรอบ เพราะยาวนานมากจนเด็กรู้สึกเครียด
          ด้านน.ส.ชุติกาญจน์ หรือน้องอามุ่ย โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร คะแนนสูงสุดอันดับ 3 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาฯ กล่าวว่า เคล็ดลับในการเรียนก็สนใจเรียนในห้องและไปเรียนกวดวิชาเหมือนเด็กทั่วไป ส่วนระบบทีแคส มองว่าเป็นความพยายามของ ทปอ.ที่จะแก้ไขปัญหาของระบบที่ผ่านมา ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย สิ่งที่อยากจะขอให้ ทปอ.แก้ไขคือเรื่องระยะเวลาที่ยาว นาน ทำให้เด็กและผู้ปกครองรู้สึกกดดัน
          น.ส.ฐิตาภรณ์ หรือน้องโบนัส โรงเรียนสตรี วิทยา 2 คะแนนสูงสุดอันดับ 4 คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมัครทีแคสรอบ 3 เช่นกัน แต่ไม่ได้คณะ ที่ชอบ จึงสมัครในรอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น ระหว่างรอก็รู้สึกเครียด เพราะเพื่อนๆ มีที่เรียนกันหมดแล้ว อยากให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบโดยลดช่วงการคัดเลือกในสั้นลงกว่านี้ เพราะกว่าจะคัดเลือกเสร็จใช้เวลาหลายเดือนและใกล้เปิดภาคเรียนแล้วก็ยิ่งทำ ให้เด็กเครียด และรอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ก็อยากมีการเลือกแบบเรียงลำดับ และประกาศ เพียง 1 คณะ
          น.ส.นิธินันท์ หรืออัพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม สอบติดอันดับ 6 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เรียนไม่ค่อยเก่ง เกรดเฉลี่ยเพียง 3.5 แต่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ดีทีสุด เป็นเด็กซิ่ลเพราะจบ ม.6 มา 3 ปีแล้ว แต่ไปเรียนต่อภาษาจีนที่ประเทศจีน เพิ่งมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ ระบบทีแคสปีนี้ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานานเกินไป อยากให้ทดลองระบบก่อนนำมาใช้จริง ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วมาตามแก้ เพราะอนาคตเด็กไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
          ด้านนายชัชพล หรือน้องโอ๊ต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อันดับที่ 9 คณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตนเริ่มอ่านหนังสือเรียนและศึกษาเรื่องระดับพื้นฐาน รวมถึงตั้งใจ เรียนในห้องเรียนให้เข้าใจก่อน จากนั้นก็เริ่มทำโจทย์และทำแนวข้อสอบ ทั้งเรียนพิเศษในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับระบบทีแคสก็ทำให้เครียด เพราะตนสอบไม่ติดในรอบที่ 3 รับตรง ร่วมกัน แต่ก็ดีใจที่ติดในรอบ 4 แอดมิชชั่น
--จบ--

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 6 ก.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--Copyright (c) 2018, InfoQuest Limited. All Rights Reserved.