เงื่อนไขการใช้งาน
iQNewsClip.com (เว็บไซต์) เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด (“dataxet:infoquest”) ผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ (ผู้ใช้บริการ) กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ด้านล่างนี้อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อสิทธิประโยชน์ และการใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์หมายถึงการที่คุณยินดียอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว dataxet:infoquest ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้

iQNewsClip.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ซึ่งรวบรวมข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ในประเทศโดยจัดเก็บเป็นรูปแบบของไฟล์เอกสาร ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีเพียงสิทธิเยี่ยมชม ดาวน์โหลด ทำสำเนาเอกสารเพียงหนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า เว้นแต่จะกำหนดใว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของตามที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ทำการส่งต่อ โอน ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก dataxet:infoquest ก่อน

dataxet:infoquest เป็นเจ้าของสิทธิในการควบคุมรูปแบบการใช้งาน การนำเสนอ และไฟล์เอกสารที่ให้บริการบนเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ลด ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

dataxet:infoquest ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะต้องเก็บข้อมูลในส่วนของชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการผู้นั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรม สูญหาย หรือเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว

เราอาจมีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดสิทธิ์ให้ และจัดการให้ท่านเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่ระบุในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ dataxet:infoquest

ทั้งนี้ เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของเราและเพื่อช่วยเราในการเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุงเนื้อหา รวมถึงการทำให้เนื้อหาต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการฟังก์ชันติดตามและรายงาน งานวิจัยจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความสนใจ และพฤติกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ dataxet:infoquest ได้ที่ https://www.infoquest.co.th/company/en/privacy-statement

เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น เราจึงใช้คุกกี้ส์ (Cookies) เพื่อให้การทำงานประสานระหว่างบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการ และระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ของผู้ใช้บริการ คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ และระบบของเราเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ

ลิงค์ (Link)

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ (link) ที่ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเราจัดลิงก์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงก์ไม่ได้หมายความว่า dataxet:infoquest สนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่เป็นลิงก์แต่อย่างใด ผู้ใช้บริการจะต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวเอง

ซอฟต์แวร์ (Software)

ในการเรียกดูข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์ อาจต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์อื่น ของบุคคลที่สาม ซึ่ง dataxet:infoquest ได้จัดเตรียมลิงก์เพื่อดาวน์โหลดซอฟแวร์ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น การมีลิงก์เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไม่ได้หมายความว่า dataxet:infoquest สนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับความเสี่ยงหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมดังกล่าวเอง

การจำกัดสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

dataxet:infoquest ไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอก หากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว dataxet:infoquest จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บเว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเทอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงก์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่า dataxet:infoquest จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม dataxet:infoquest จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำเว็บไซต์นี้แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์แต่ประการใด dataxet:infoquest ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว

 ปิดหน้าต่างนี้