การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎหน้าบริการ iQNewsClip ซึ่งแสดงข่าวทั้งหมดตามหัวเรื่องที่ได้
รับบริการ โดยเรียงลำดับจากข่าวใหม่ล่าสุดย้อนไปหาข่าวเก่า ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูและ
ค้นหาข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้


ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข่าวที่ต้องการได้โดยระบุเงื่อนไขที่ต้องการ ดังนี้

1. ค้นหาจากช่วงเวลา
ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียกดูข้อมูลได้ 2 แบบคือ
    แบบที่ 1 ไม่ต้องการระบุช่วงเวลา ให้ผู้ใช้งานเลือก "ล่าสุด" แล้วกดปุ่ม "ค้นหา" จะได้ข้อมูลเรียงลำดับจากใหม่ที่สุดไปถึงเก่าที่สุด
    แบบที่ 2 ต้องการระบุช่วงเวลา ให้ผู้ใช้งานเลือก "ตั้งแต่ ... ถึง ..." โดยวีธีการใส่วันที่ ให้
คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏปฏิทินขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกวันที่ ที่ต้องการบนปฏิทิน จากนั้น
กดปุ่ม "ค้นหา" จะได้ข้อมูลเรียงลำดับตามวันที่ ที่ผู้ใช้งานเลือก

2. ค้นหาจากหัวเรื่อง
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลจากหัวเรื่องที่รับบริการได้ โดยคลิกที่กล่อง "เลือก" เพื่อเรียกดูรายการหัวเรื่องที่รับ บริการ คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"

3. ค้นหาจากหนังสือพิมพ์
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายฉบับ โดยคลิกที่กล่อง "จาก" เพื่อเรียกดูรายชื่อหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการ คลิกเลือกหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ กดปุ่ม "ค้นหา"

4. ค้นหาโดยระบุคำค้น
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยพิมพ์คำ หรือวลีที่ต้องการลงในกล่องค้นหา และเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงความต้องการยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถระบุคำค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยใช้เงื่อนไข
และ / หรือ / และไม่ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"


การค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นมากกว่า 1 คำ และการสืบค้นข่าวโดยใช้วลี

สัญลักษณ์/เครื่องหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย
 เว้นวรรค, +, และ, and, AND  น้ำมัน พลังงาน
 น้ำมัน + พลังงาน
 น้ำมัน และ พลังงาน
 น้ำมัน and พลังงาน
 ค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นทุกคำ
 ปรากฏอยู่
 หรือ, or, OR  น้ำมัน หรือ พลังงานทดแทน
 น้ำมัน or พลังงานทดแทน
 ค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นคำใด
 คำหนึ่งปรากฏอยู่
 -, และไม่, and not  น้ำมัน - พลังงานทดแทน
 น้ำมัน และไม่ พลังงานทดแทน
 น้ำมัน and not พลังงานทดแทน
 ค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นคำแรก  ปรากฎอยู่ แต่ไม่มีคำค้น
 คำถัดไปปรากฏอยู่
 " "  "Renewable Energy"
 "พิชัย นริพทะพันธุ์"
 ค้นหาข้อมูลโดยใช้วลี หรือ
 ชื่อและนามสกุลของบุคคล
 ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศ

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาข้อมูลโดยระบุเงื่อนไขต่างๆ ร่วมกันได้ในการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ


นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถทำการกดปุ่ม "เคลียร์ค่า" เมื่อต้องการกลับไปที่ เงื่อนไขการค้นหาเริ่มต้น (ค้นหาโดยแสดงข้อมูลล่าสุด จากทุกหัวเรื่อง, หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และไม่ระบุคำค้น)
อีกด้วย


 ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2565 โดย บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล