การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip


ข้อมูลในการติดต่อ
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลในการติดต่อได้ โดยคลิกที่ "ข้อมูลส่วนตัว" แล้วเลือกที่ "ข้อมูลในการติดต่อ" เพื่อดูข้อมูลที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้รายละเอียดการรับบริการ
ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดการรับบริการ และต่ออายุบริการได้ โดยคลิกที่ "ข้อมูลส่วนตัว" แล้วเลือกที่ "รายละเอียดการรับบริการ" จะปรากฎข้อมูลหัวเรื่องที่รับบริการ วันที่เริ่มใช้บริการ และ วันหมดอายุการใช้บริการ ของผู้ใช้งานกำหนดค่าการใช้งาน
ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดค่าการใช้งานได้ โดยคลิกที่ "ข้อมูลส่วนตัว" แล้วเลือก "กำหนดค่า
การใช้งาน" ซึ่งสามารถเลือกค่าจำนวนข่าวที่ต้องการแสดงต่อหน้า / รูปแบบการเรียงลำดับหัวเรื่อง / การกำหนดหัวเรื่องที่แสดงหลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรก / และ การกำหนดประเภทคลิป
ข่าวที่จะดาวน์โหลดจากหัวข้อข่าวหัวเรื่องของฉัน
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลหัวเรื่องของฉันได้จากเมนูข้อมูลส่วนตัว โดยเลือกที่ "หัวเรื่องของ
ฉัน" เพื่อเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน และสามารถทำการปรับแก้้ไข หรือลบข้อมูลหัวเรื่องที่ตั้งค่าเอาไว้แล้วได้เปลี่ยนรหัสผ่าน
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยคลิกที่ "ข้อมูลส่วนตัว" แล้วเลือกที่ "เปลี่ยนรหัสผ่าน" จากนั้นให้พิมพ์รหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ ซึ่งต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร ยืนยันรหัสผ่าน แล้วกด "ตกลง" ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2566 โดย บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล