การเข้าสู่บริการ iQNewsClip
ลืมรหัสผ่าน
การค้นหาข้อมูล
การตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
การดาวน์โหลดคลิปข่าว
การเรียกดูข่าวในรูปแบบ Text
การเปิดคลิปข่าว (Open)
การบันทึกคลิปข่าว (Save)
แฟ้มข่าวของฉัน
การกำหนดค่าข้อมูลส่วนตัว
การออกจากบริการ iQNewsClip
หัวเรื่องของฉัน คือ ฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลคำค้นที่ผู้ใช้งานมีการเรียกใช้บ่อยครั้ง หรือต้องการบันทึกคำค้นนั้นเพื่อการใช้งานในครั้งถัดไป การเรียกใช้หัวเรื่องของฉัน จะเป็นเหมือนหัวเรื่องที่เพิ่มเติมมาจากหัวเรื่องที่รับบริการตามปกติ


การเพิ่มหัวเรื่องของฉัน
ในการค้นหาข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้ใช้งานสามารถบันทึกคำค้นที่ใช้งานบ่อยได้ โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในกล่องค้นหา จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อเริ่มค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงผลการค้นหา และเมนูย่อยบริเวณด้านขวาของแถบแสดงผลการค้นหา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ "เพิ่ม" เพื่อบันทึกคำค้นนั้น เป็นหัวเรื่องของฉันเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ "เพิ่ม" จะปรากฎหน้าปรับตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน เพื่อให้ผู้ใช้งาน ระบุ "ชื่อหัวเรื่อง" และ/หรือแก้ไข คำค้น ตามที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ กดปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการตั้งค่า โดยระบบจะแสดงข้อความยืนยันการตั้งค่าขึ้น (กรณีเพิ่มหัวเรื่องของฉัน) จากนั้นผู้ใช้งานสามารถคลิกที่แถบเมนู "บริการ iQNewsClip" เพื่อกลับสู่หน้าใช้งานปกติ


โดยระบบจะแสดงข้อความยืนยันการตั้งค่าขึ้น (กรณีเพิ่มหัวเรื่องของฉัน) จากนั้นผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ แถบเมนู "บริการ iQNewsClip" เพื่อกลับสู่หน้าใช้งานปกติ


การเรียกดูหัวเรื่องของฉัน
หลังจากที่เพิ่มข้อมูลในหัวเรื่องของฉันแล้ว หัวเรื่องดังกล่าวจะแสดงอยู่ในรายชื่อ หัวเรื่องที่รับบริการ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้เหมือนการเรียกดูข้อมูลจากหัวเรื่องปกติการปรับตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน
เมื่อตั้งค่าหัวเรื่องของฉันแล้ว ผู้ใช้งานสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่า หรือลบข้อมูลหัวเรื่องของฉัน ได้โดยคลิกที่ "ปรับตั้งค่าหัวเรื่องของฉัน" เพื่อเข้าสู่หน้าหัวเรื่องของฉัน แล้วทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลหัวเรื่องของฉันต่อไปเมื่อเข้าสู่หน้าหัวเรื่องของฉัน จะมีการแสดงข้อมูลหัวเรื่องของฉันทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวเรื่องที่ต้องการทำการแก้ไข หรือลบข้อมูลออกจากหัวเรื่องของฉัน


หรือ ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งค่าหัวเรื่องได้จากการเลือกใช้หัวเรื่องของฉันจากหน้าการใช้งานปกติ โดยเมื่อมีการเรียกดูหัวเรื่องของฉันที่ได้บันทึกไว้แล้ว จะปรากฎแถบเมนูด้านขวาบริเวณผลการค้นหา เพื่อเป็นทางลัดให้ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งค่าหัวเรื่องนั้นๆ ได้ต่อไป


- การแก้ไขหัวเรื่องของฉัน -
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลในหัวเรื่องของฉันได้ โดยคลิกที่ "แก้ไข" ที่ปรากฎในแถวเดียวกับหัวเรื่องที่ต้องการทำการแก้ไข ระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลของหัวเรื่องที่เลือกให้เป็นกล่องข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ "ตกลง" เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการแก้ไขข้อมูล หรือ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล


- การลบหัวเรื่องของฉัน -
ในการลบหัวเรื่องของฉัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวเรื่องที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่ "ลบ" ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อแจ้งเตือนการลบข้อมูล หากต้องการลบให้กดปุ่ม "OK" เพื่อยืนยันการลบข้อมูล หรือ กด "Cancel" เพื่อยกเลิกการลบข้อมูลเมื่อกด "OK" เพื่อยืนยันการลบข้อมูลแล้ว หัวเรื่องดังกล่าวจะถูกลบออกจากระบบ และจะแสดงข้อความยืนยันการลบข้อมูล


 ปิดหน้าต่างนี้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2566 โดย บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด • เงื่อนไขการใช้งาน • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล